İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Ahmet KUTLUHAN

 
“İl Planlama ve Koordinasyon  Müdürlüğü Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği” kapsamında; İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün Görevleri
Madde 6 -İl planlama ve koordinasyon müdürlüğünün görevleri şunlardır:
Kalkınma planı ve yıllık programları ile verilen görevler çerçevesinde;
a) İl’in ekonomik ve sosyal yapısını belirlemek amacıyla araştırmalar yapmak, ilgili resmi ve özel kuruluşlardan toplanan bilgilerden faydalanarak il envanterini hazırlamak,
b) İldeki kamu kuruluşlarınca üst kademelere gönderilecek yatırım tekliflerini inceleyerek varsa aralarındaki uyumsuzluk veya çelişkileri tespit etmek ve bir rapor halinde durumu İl Koordinasyon Kuruluna sunmak,
c) Plan-program uygulamaları ile yıllık programlarda yer alan ildeki kamu yatırımlarını izlemek, ortaya çıkan ve koordinasyonu gerektiren sorunları belirlemek, çözümlenmesi için gerekli tedbirleri tespit ederek valiliğe bildirmek ve çözümlenmesine yardımcı olmak,
d) İl Koordinasyon Kuruluna götürülmesi gereken koordinasyon ve izleme konularında gerekçeli rapor hazırlamak, bu kurulun çalışmalarına ilişkin ön hazırlıkları yapmak ve sekretarya hizmetlerini yürütmek,
e) Mahalli idarelerin planlama çalışmalarına ve yatırım tekliflerinin hazırlanmasına kalkınma programları doğrultusunda yardımcı olmak, bu idarelerin yatırımlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,
f) Devlet-halk işbirliği ile mahalli kaynaklar harekete geçirilerek meydana getirilen ekonomik girişimlerin oluşturulması ve izlenmesi çalışmalarında valiye yardımcı olmak,
g) Ekonomik girişimlere katılanlar ile benzeri girişimlere katılacak olanlar için gözleme ve uygulamaya dayalı eğitim çalışmaları düzenlemek, plan, program, ekonomik ve sosyal kalkınma konularında il kuruluşlarının eğitim programları arasında uyum sağlamak,
h) İstihdamı artırmak için kendi işini kuracaklara sağlanacak çok yönlü desteğin organize edilmesine yönelik çalışmalar yardımcı olmak,
 i) İçişleri Bakanlığı bütçesine dahil taşra birimlerinin harcama durumlarını üçer aylık dönemler halinde izleyerek, izleme formlarını Bakanlığa göndermek,
j) İlçelerle, plan ve program uygulamasında etkili bir haberleşme ve işbirliğini sağlamak,
k) Plan ve programların halka tanıtılması konusunda gerekli çalışmaları yapmak,
l) İl kitaplık ve dokümantasyon merkezinin düzenlemek, izlemek, geliştirmek ve ilçe kitaplık ve dokümantasyon merkezlerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına yardımcı olmak
m) Valiliğin ekonomik konulara ilişkin brifing dosyalarını, gerekli tablo ve grafikleri hazırlamak,
n) Kalkınma programları ve yıllık programlar ile ilgili olarak valilikçe verilecek diğer görevleri yapmak.